จัดฝึกอบรม หลักสูตร KPIs for success (How to set and measurement)

INNOVEX

หน่วยงานฝึกอบรม Training Team มีการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “KPIs for success (How to set and measurement)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำตัวชี้วัดผลงานสำหรับใช้ในการบริหารผลงานอย่างเป็นระบบ และเป็นการเพิ่มความสามารถในการจัดทำตัวชี้วัดผลงานให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานและองค์กร

หลักสูตร : KPIs for success (How to set and measurement)
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา : 09:00 – 16:00 น. (ลงทะเบียน 08:30 น.)
สถานที่ : อาคาร 358 ชั้น 5 ห้องประชุม 2
กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานระดับ Manager / Supervisor

Leave a Reply