Finance & Accouting

                    การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี จัดเป็นงานสนับสนุนที่สำคัญของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน หรือนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานโดยมีหน้าที่ในการบันทึกและดูแลจัดเตรียม เช็คสั่งจ่าย การรับเงิน การจัดเก็บเงิน การนำเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้อง เงินฝากธนาคารและ มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายการ การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี 

บทบาทและหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี

  1. การรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน
  2. การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย
    – การรายงานผลการเบิก จ่ายเงิน      
    – การตรวจสอบทางระบบบัญชี                                                                          
    – ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิกทุกหมวดรายจ่าย
  3. การคาดการณ์ทางการเงิน แสดงจำนวนเงินที่จะเข้าสู่กิจการ แหล่งที่มาการใช้จ่าย ตัวอย่างการใช้แบบจำลองกระแสเงินสด
  4. การจัดการเงินทุน แหล่งเงินทุน การกู้ ออกพันธบัตรเงินกู้ ออกหุ้น รวมกิจการ สามารถใช้แบบจำลองทางเลือกต่าง ๆ สำหรับบริหารเงิน