วิสัยทัศน์

TO BE THE LEADINGTotal Medical Equipment and Informatics Solution Provider in Southeast Asia
เพื่อครองความเป็นหนึ่งในการเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการให้บริการด้านสารสนเทศทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

To Serve Society in Partnership with the Medical Profession by providing quality medical products and excellent services with professionalism
เพื่อให้บริการและมีส่วนร่วมกับสังคมในการจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งการให้บริการอันเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ

SERVICE EXCELLENCE WITH PROFESSIONALISM

วัตถุประสงค์ขององค์กร

1. Maximum Customer Satisfaction
2. Quality in all Business activities & relationships
3. Quality Workplace with progressive values, attitudes and environment
4. Profitable business growth

1. สร้างความพึงพอใจอันสูงสุดต่อลูกค้า
2. มุ่งเน้นคุณภาพในการดำเนินธุรกิจ และความสัมพันธ์ขององค์กร
3. ให้ความสำคัญต่อคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน เพื่อส่งเสริมต่อทัศนคติ และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
4. สร้างผลกำไรในการดำเนินธุรกิจ

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

1. Revenue achievement and Expansion
2. New Business Investment
3. Cost Management
4. Quality Improvement (Supported by ISO 9001:2015)
5. Customer Satisfaction (Feedback Activities)
6. Development / Training Enhancement
7. Centralized Information Management System
8. Good Governance in Financial /Cashflow Performance

1. บรรลุถึงยอดขายและเพิ่มยอดขาย
2. การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
3. การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ (โดยการลดและการควบคุม)
4. การพัฒนาด้านคุณภาพตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015
5. สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าด้วยการศึกษาข้อมูลการตอบรับจากลูกค้า
6. ให้การพัฒนาความรู้ความสามารถโดยการขยายการฝึกอบรม
7. การบริหารด้วยระบบการจัดการแบบศูนย์รวมข้อมูล
8. การบริหารจัดการที่ดีทางการเงินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการไหลเวียนที่ดีทางการเงิน

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

MUTUAL RESPECT Between Individuals
ความเคารพซึ่งกันและกัน

Continuous SELF-IMPROVEMENT
พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

SINCERITY Of Action
มีความจริงในการกระทำ

To Strive for EXCELLENCE
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยมองค์กร

– To maintain good two-way RELATIONSHIP  between customers &colleagues
– To strive for ENTREPRENEURSHIP and  PROFESSIONALISM
– To offer the highest STANDARD of SERVICE
– To enhance PRODUCTIVITY (efficiency,  effectiveness and reliability)
– To EXPAND the company for a better future
– To be CUSTOMER ORIENTED
– To TRIUMPH

– ดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
– พัฒนากิจการบริษัท เพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น
– เสนอบริการที่มีมาตรฐานสูงที่สุด
– เพิ่มพูนผลผลิต(ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความน่าเชื่อถือ)
– กล้าฝ่าฟันเพื่อริเริ่มในสิ่งใหม่อย่างมืออาชีพ
– ลูกค้าเป็นหนึ่งเสมอสำหรับเรา
– ก้าวสู่จุดหมายด้วยชัยชนะ