Information Communication & Technology (ICT)

                    กำหนดกรอบนโยบาย และแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย แผนพัฒนาระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกพันธกิจขององค์กร รวมทั้งการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร และวางแผนเตรียมการจัดหาฮาร์ดแวร์เครื่องแม่ข่าย Server System, Storage System, Backup System และฮาร์ดแวร์เครื่องลูกข่าย PC, Notebook รวมถึงอุปกรณ์พิมพ์ผล Printer ให้สอดคล้องกับระบบงานต่างๆ ขององค์กร

บทบาทและหน้าที่ของงาน ICT 

 1. วางแผนดำเนินการขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
 2. จัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
 3. ติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการระบบเครือข่ายภายนอก
 4. ร่วมมือและให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีเครือข่ายกับองค์กร
 5. จัดหา วิจัยและพัฒนา ระบบเทคโนโลยีเครือข่ายที่ทันสมัย
 • งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 1. ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  1. สร้าง พัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานในองค์กร
  2. กำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารขององค์กร
  3. ส่งเสริมให้นำเครื่องมือด้านสารสนเทศมาใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  4. บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการฐานข้อมูล (Database Server)
  5. ประสานงานและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ระบบทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
  6. จัดทำคู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  7. แสวงหาซอฟต์แวร์ได้เปล่า หรือซอฟต์แวร์รหัสเปิด มาทดแทนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
  8. ให้คำแนะนำในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 2. ฝ่ายพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
  1. สร้างและพัฒนาระบบโปรแกรมเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กร
  2. กำหนดมาตรฐานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค์กร
  3. บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆภายในองค์กร