ภาพบรรยากาศกิจกรรมมอบทุนการศึกษา 2562

INNOVEX

               ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมมอบทุนการศึกษา โดย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค และไทย จีแอล จำกัด แด่ บุตร ธิดา ของพนักงานบริษัทในเครือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังใจแก่บุตรพนักงาน ในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 

#CMCBiotechandThaGLlGroup 
#ScholarshipCeremony