วิ่งการกุศล “วิ่งให้ทัน EP.2”

วิ่งให้ทัน EP.2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงาน ในกลุ่มบริษัท ซีเอ็มซี และ ไทย จีแอล ได้เข้าร่วมกิจกรรม Charity Run “วิ่งให้ทัน EP.2” วิ่งการกุศลเพื่อคนพิการ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสดใสซึ่งได้ออกกำลังกายและยังได้บุญอีกด้วย

Performance Management with OKRs 2019

บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs

กิจกรรมอบรมพนักงานระดับ Manager เพื่อให้พนักงานได้มีการ…

  • เข้าใจหลักการแนวคิดและขั้นตอนการบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย OKRs
  • กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ ( Objectives & Key Results)
  • ได้แนวทางในการพัฒนาเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและพัฒนาศักยภาพของทีมงาน